Cele projektu:

Głównym celem projektu jest utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej Fundacji na Rzecz Rozwoju Masywu Śnieżnika w miejscowości Sienna, gmina Stronie Śląskie przeznaczonej dla MŚP na prowadzenie działalności gospodarczej na potrzeby świadczenia usług turystycznych, w tym m. in. zakwaterowania i pobytu turystów, hotelarskich, gastronomicznych, rekreacyjnych, sportowych i innych okołoturystycznych. Cel projektu jest zgodny z celem statutowym Fundacji, którym jest stymulowanie działalności społeczno-gospodarczej regionu poprzez wspieranie procesów rozwojowych z dziedziny infrastruktury, turystyki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.
Celem szczegółowym projektu jest przeprowadzenie prac przygotowawczych wraz z uzbrojeniem terenu niezbędnych dla przygotowania terenów inwestycyjnych w zakresie stworzenia infrastruktury przeznaczonej dla MŚP oferowanej w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej.

Planowane efekty:
Wskaźniki produktu:
1. Powierzchnia wspartych (przygotowanych) terenów inwestycyjnych – 3,29 ha
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1 przedsiębiorstwo
3.Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – 1 przedsiębiorstwo
4.Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) – 2 079 300 zł
Wskaźniki rezultatu:
1. Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych – 2 szt.
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 2 przedsiębiorstwa
3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe – 2 przedsiębiorstwa
4. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) O/K/M – 1 EPC

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu: 4 735 500,00 PLN
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 3 800 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

Kwota dofinansowania: 2 656 200,00 PLN